2.Kúpiť nemovitost / kreslený vzor English Cottage

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

Naša doba nesie znaky systému spoločnosti ktorý vznikol pravdepodobne v Egypte, keď po zničení Cenej dohody usmrtil Seth /Sutech Usireho a začal na týchto základoch Cenej budovať svoj systém, až do doby, ktorá je popísaná, ako čas, keď v dospelosti Usireho syna, Horusa, došlo k vojne medzi Horusom a Sutechom a Horus tohoto bratovraha Sutecha zabil. Jedna sa o mýt, ktorý sa občas po úporných snahách dosiahnuť rozmotania zápletky a stanovenia času, javí, že sa jedna o zhluk viacerých, pre našich dávnych predkov významných udalosti, ktoré vekmi boli spletené do jednoduchého mýtu, schopného výpovednej hodnoty o dávnej udalosti, ničmenej zapísanej v kamenných stavbách v Egypte ako skutočnosť, ktorá sa odohrala v jeden čas. Každopádne nás mnohé detaily týchto veľkolepých zápisov navádzajú k udalostiam, žiaľ je potrebné najprv vziať v úvahu celok, pre ktorý Egypt vôbec vznikol po pustošivom ničení. Až po pochopení celku je aktuálne možno začať po kúskoch objavovať tieto ohromujúce dejinné udalosti, odohrávajúce sa v Egypte a skúmať ich jednotlivé úseky. Život spoločnosti ako celku a oddeľovať pomalú životy jednotlivcov.Je to ten samý model, ako keď chceme preniknúť do súčastnej situácie. Pokiaľ nevezmeme v potaz celok, jeho skryté zázemie za tými, ktorí oficiálne vystupujú ako sólo hráči, nebudeme môcť pochopiť jednotlivé osoby. Žiadna osoba sama, alebo len s niekoľkými jej odovzdanými osobami, by nebola schopná hrať ten veľkolepý starodávny rituál dravca a obete, zapísaného už v egyptských zápisoch. Egypt ako Chrám sveta pre obete predchádzajúcich potýčok o moc nad planétou Zem. Ak pochopíme teda územie Egypta ako Chrámu, musíme si zrejme dať otázku, prečo nejaký chrám, o čom má byť ten chrám? Tiež som sa pýtala a pýtam stále. Keď ale vezmeme v potaz, že egypťania verili v reinkarnáciu, je Chrám to, čo teda pod týmto máme rozumieť. Ich územie je rozdelené na Hornú a Dolnú Zem. Ak vezmeme všetky tri pyramídy v Gíze že okrem iných znalosti a zákonitosti i odkazov ktoré sú do nich vložené, je jeden o južnej pologuli, druhý o severnej pologuli a tretia pyramída, takmer akoby spojená s takzvanou mastabou Khentkawes, správne pod názvom hutka Mnt, je rovník. A tu musíme tieto odkazy aplikovať určite do viery v reinkarnáciu, keď v Chráme sveta, sa musia všetci tí o ktorých tu je vypovedano, znova zrodiť. V tomto odkaze sa jedna o Precesiu – 25 900 rokov. Teda 14 krát po 1850 rokov. Súčastná precesia vypršala 21.12.2012, my sa nachádzame v prechodnom období a celý systém zrejme bude obnovený v čase približne 2100, keď sa bude Zem nachádzať priamo v postavení k náprotivnej hviezde Severke. Do tej doby by sa mali zrodiť všetky bytosti znova, aby pomyselné zanikli ešte do konca starej precesie. Svoj život začnú znova v novom cykle na čas 25900 rokov, ktorý je zároveň Kozmickým jedným rokom. Mnoho Pozemských rokov učenia a praktizovania životných potrebnosti je následne vtesnano do jedného kozmického roku. Egyptské Ka a Ba je základnou esenciou života, vtesnanou do pozemského tela. Duch podľa egypťanov je nesmrteľný, je tým, čo oživuje smrteľné pozemské telo. Preto tento duch, potrebuje svoj veľkolepý Slnečný Chrám, tu bol ako vzor určený Egypt, aby tí, ktorí boli obeťami neprávosti, mohli pokojne dosť ďalšieho života skrze reinkarnáciu, keďže na smrť tela a následný prechod do nového života pre nepriaznivú rýchlu udalosť neboli pripravení. Tento Chrám sveta v Egypte nám zároveň poskytuje možnosť zahĺbiť sa do systému v tom období na Zemi. Vyspelá civilizácia mala rovnako problémy a spory o prvenstvo vládnutia. Ničmenej podľa tohoto zapísaného mýtu, boli ľudia zvykli v rodových celkoch svoju reinkarnáciu chápať ako prirodzený kolobeh života a tým aj potrebu zotrvať v rodových celkoch, podľa viery v systém reinkarnácie, ktorý daný rod akceptoval. Jedno ale je k nášmu veku priradené určite. Za nejakú dobu začne nový cyklus a my máme možnosť voľby pre nové obdobie. Môžeme si zvoliť aký systém bude nasledovať. Dnes máme možnosť vidieť aspoň tie najbližšie, pocinaje kdesi v Egypte a rovnako máme možnosť pracovať na ich konfrontácii. Systém takzvanej západnej cvilizacie, ktorý práve žijeme, vychádza zo zprofanovanych zákonov Egypta a tisícročia upravovanými pre potreby novej doby. Môžme jednoducho začať systém nový, založený na akceptácii prírody, jej potrieb a uspôsobených pre komunity ľudí, žijúcich v prírode a s prírodou, nie vylučujúcich prírodu zo svojich dní.

Takzvaná mastaba Khentkawes v Gíze, bola podrobená skenovaniu japonským týmom. Výsledok skenovania a objav tohoto nápisu je voľne dostupný na internetu. Je to: Hut ka Mnt. Dom Života a Dom Svitkov. Znaky v druhej skupine na obrázku, pod ktorým je napísané Dom Života na Zemi je možno čítať ako písmena: G P T – teda v dnešnom pojatí eGyPT v Dome svitkov boli zápisy zákonov a udalosti ktoré sa odohrali v minulosti a mali nesmierny dosah na život na Zemi.

Tento zákon o zrodení života sa odkazuje na 8-my Dom z celku zákonov 14-tich a je spojený so zákonom, ktorý sa odkazuje na legendárneho Lorda Montu ( Monthu) je o ňom v dnešnej dobe známo len veľmi málo a je spájaný s mesiacom ( Lunou) je zrejme so svojou ženou predkom v 8-mom Dome zákonov a tento Dom je spájaný s Domom 7-mym.

/Vyššie popísané nám teda dáva obraz našich predkov tam dávno. mali rovnaké starosti ako my, tieto riešili a život žili. Na svojich pozemkoch, kde boli pánmi. Ako teda my, ktorí stojíme tu, na konci doby, si zabezpečíme svoj kus pôdy, na ktorý ako pozemšťania máme nárok? Je na výber dnes z viacero spôsobov. …..-Máme už ušetrené peniaze. ……- Požičiame si: bežná pôžička na pozemok, hypotéka na dom s pozemnkom, ….- Dohodneme sa s majiteľom, že mu nemovitosť posplácame, ….- alebo tá dnes tak rozšírená a obľúbená možnosť, keď sa skupina ľudí skladá na potrebu niekoho iného, keď predtým ho táto skutočnosť osloví a on sa stáva členom skupiny. Nesie to označenie – Crowdfounding. Je táto možnosť dnes stále viac rozpracovávaná do detailov, ktoré priťahujú stále viac ľudí a zrejme je tým správnym spôsobom získania prostriedkov na zakúpenie nehnuteľnosti. Tým viac, pokiaľ by sa jednalo o skupinu, ktorú záujme nielen tento spôsob, ale aj lokalizácia nehnuteľnosti a dokážu si títo členovia skupiny neskôr hľadať v tejto lokalite svoj vlastný kút k žitiu. Tým práve sa pokrývajú návratky vložených investícií. Buď návratnosťou finančných prostriedkov, zhodnotených o kapitál, alebo návratnosť v hmotných naturáliách, nech sa už jedna o čokoľvek, čo zverejňuje plán pripojený k žiadosti o crowdfundingovu podporu, keďže nový majiteľ bude v nemovitosti nielen žiť. Ale tiež pracovať. A tento svoj budúci život vlastne ľuďom v žiadosti o finančnú výpomoc, písomne vypovie. Každý záujemca získa najprv hrubý náhľad na možnosti využitia nemovitosti čo do obývateľnosti, ale tiež v hrubom obryse náhľad na vyziskavanie prostriedkov na zabezpečenie návratnosti finančných prostriedkov poskytnutých ku kúpe. Následne po obdržaní obnosu je prispievateľ už oboznámený detailnejšie so všetkými náležitosťami ďalšieho využitia nemovitosti a predpokladaného zisku. Tento spôsob financovania nemovitosti je čo do budúcnosti zároveň najproduktívnejší tiez v získavaní kontaktov, ktoré sa už takmer skutočne budú realizovať i v živote nového majiteľa nemovitosti skrze roky budúce.

Dar / Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 2.Kúpiť nemovitost / kreslený vzor English Cottage

$3.00

Po uhradeni prispevku na chod blogu, si kreslený vzor English Cottage, stiahnite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s