14. Naša záhrada/kresleny vzor Ako Stredoveky zahon

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Naša záhrada je miesto, vyžadujúce si našu stálu pozornosť, za ktorú sa nám odmeňuje ďalším a ďalším novým rozmerom a to nielen celej škály krásy farieb a plodnosti, ale i neutíchajúcich možností a neustálych variácií nových prínosov. Dnes ma zaujala možnosť zeleného hnojenia. Je pre nás zcela pochopiteľné, že na malom priestore vlastnej záhrady, nemáme tu možnosť používať všetky mechanizmy, alebo aspoň vetsiu časť z nich, ktoré sú vo voľnej prírode bežne a navzájom na seba navezuju. Je preto na nás, ktorí so záhradníčením a hospodárením na vlastnom pozemku začíname, poobhliadnuť sa po vetsom priestore, zohľadňujúc prirodzenú prírodnú schému súžitia v naveznosti. Myslím, že vysoký stupeň civilizácie sa prejavuje práve ohľaduplnosťou a chápaním spolupatričnosti. Snaha pochopiť voľnú prírodu nám napovedá, že sa jedna o živý organizmus, vytvárajúci si vlastnými silami a dostupnými prostriedkami na voľnom území vždy stabilné klíma vzchádzajúce z už vytvoreného a následne za spoluúčasti klimatu a živej rozvíjajúcej sa prírody, je dosahovano ďalších dielčich rozvojových fázi s naveznostou na rozvoj celkový, planetárny. To čo je nám dopriane, je možnosť šetrného života s prírodou na vlastnom území, ktoré svojou vlastnou iniciatívou budeme viesť k rozvoju, za predpokladu, že sa vynasnažíme čo najviac sa poučiť z prirodzených fázi vývoja prírodných cyklov. Rozloha nášho územia pre 5-6 člennú rodinu v začiatku hospodárenia, by pravdepodobne mala činiť minimálne 2-3ha pôdy. Z tejto rozlohy by mal byť 1ha zalesnenej časti s priľahlými lúkami, stranami a malou vodnou plochou, sady a vinice, zeleninové, bylinkové a okrasné záhrady a bytová a oddychová sféra. Dnešné znalosti inklinovania ľudskej spoločnosti jednoznačne napovedajú o človeku spoločenskom, schopnom vstrebávať informácie počas celého žitia a rovnako schopnom tieto informácie tiež používať. Dnešný človek teda je schopný posúdiť rôzne stupne vývoja ľudskej spoločnosti skrze čas minulý až do doby približne 5000 rokov speť a rozvážnym pristupm si z nich vybrať vhodnú variantu k aplikácií do vlastného žitia. Predchádzajúce generácie vhodnou kombináciou rôznymi znalosťami ovplyvajucich rodín, zakladali komunitné spoločenstva či už na rozľahlejších nížinách, alebo lesmi porastených kopaninách. Sebestačná komunita, usadená na určitom území mala ohliadnuc sa do histórie okolo svojich bytových a výrobných priestorov, vždy dostatok priestoru k zahájeniu sebestačnosti. Takto teda znalosťami zdatní jedinci v suvstaznosti s manuálnou zručnosťou privádzali svoje územie k prosperite a svoju vlastnú osobnosť i svoje okolie k vždy novým znalostiam kopírujúcim vývoj daného územia. My ľudia máme vôľu usadiť sa v lone prírody vždy z viacero dôvodov. Jedným z týchto dôvodov sú určite chutné plody, ktoré príroda produkuje a človek s vďakou prijíma. Aby avšak produkcia bola neustála, je na nás, šetrným spôsobom dodať pôde speť živiny, ktoré rastlina počas svojho rastu a následne rastú plodov spotrebovala. Jednou z možnosti je zelené hnojenie, kedy na záhony priamo pridávame čerstvo pokosenú trávu. Táto zelená biomasa pri procese uschynania a rozkladu, produkuje zvýšenú teplotu, ktorou dodáva rastlinám impulz k rýchlejšiemu rastu a pri zálievke, sú uvoľňované živiny stekajúce spolu s vodou, dodávané priamo ku koreňovému systému, vyzivujucemu rastlinu. Zároveň je živinami zásobená i okolitá pôda v dosahu rastlín. Toto zelené hnojivo je potreba používať šetrne. Vysoká teplota, ktorú posekané rastliny pri následnom procese rozkladu produkujú, môže slabšie rastliny vo svojom dosahu poškodiť v rastu. Rovnako živiny uvoľňované z tejto zelenej biomasy, nemusia priaznivo pôsobiť na rastliny vo svojom dosahu, ktoré k svojmu rastu požadujú pôdy chudobnejšie na živiny. Túto zelenú biomasu môžme nasekať na drobnejšie a rovnomerne v hrúbke 3-5cm rozložiť na záhony zeleniny. Jednak je na záhony dodávaný cenný dusík potrebný pre rast zeleniny, avšak súčastne je táto zelená mäsa krmivom pre dážďovky a ďalší drobný hmyz, ktorý pôdu v prímom okolí prevzdušní a zkultivuje. Toto zelené hnojivo tiež udržiava pôdu vlhkú a na záhony ho môžme dodávať v priebehu celého vegetačného obdobia zeleniny, a rastu plodov. Naša úžitková záhrada obsahuje veľké množstvo rozmanitých druhov, ktoré požadujú rôznorodé podmienky k rastu. Je preto potrebná znalosť požiadavkov na pôdu u všetkých rastlín, ktoré si chceme do našej úžitkovej záhrady umiestniť a rastliny vhodnou kombináciou na rôznych stanovištiach priviesť k ideálnemu rastu a plodení. Zelenú masu – posekaný trávny porast – z luk a stráni, potrebujeme jednak k priamemu zužitkovaniu obyvateľov nášho hospodárskeho dvora, a to denne, ďalej k ususeniu na voňavé seno v dostatočnom množstve na obdobie vegetačného kľudu a časť môžme použiť k priamemu, šetrnému prihnojeniu záhonov a časť k výrobe kompostu, zmiešaním z nasekanými vetvami stromov, rastlinami nepotrebnými na záhonoch zeleniny vo viniciach,…. spadaným lístím, .. To všetko čo potrebujeme k ošetreniu pôdy, k doplneniu živín v pôde po zberu úrody, máme na vlastnom pozemku. Šetrný spôsob života na baží tvorby navaznych ekosystémov, nás zároveň vedie cestou výroby ekoproduktov v miere aktuálnej spotreby, tiež i trvanlivejších na uskladnenie, ale v konečnom dôsledku rýchlo rozložiteľných na ekologický použiteľný ekoodpad. Výrobky pre ľudskú potrebu sú teda v tomto štýle života šetrne a ich množstvo je nielen úmerne spotrebe a ich trvácnosť – uskladnenie, kopíruje znalosť výrobcu, ale všetky človekom vyprodukované výrobky sú skutočne znova prírodou rozložené bez akejkoľvek ujmy v danej oblasti. Starostlivosť o záhradu, ale i okolitú krajinu nás naplňuje pokojom, vzchadzajucim zo znalosti prírodných zákonov, nastoľuje v nás harmóniu súžitia s okolím a vedie nás cestou neustáleho rozvoja, k svojbytnosti. Všetky znalosti ohľadom ekologického spôsobu života vzchádzajú zo znalosti permakulturneho života prírody, čo znamená permanentne obnoviteľného navzájom na sebe zavisiaceho živého kolobehu, ktorý sa sám dokáže doviesť do kľudu a po období kľudu začať nový cyklus zrodu. A človek je tvor, ktorý dokáže vnímať celý celok i jednotlivé dielčie etapy a územné celky. Tvor, ktorý chápe úžas života.

Dar/ Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 14. Naša záhrada/kresleny vzor Ako Stredoveky zahon

$10.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s